Regulamin 2022

Produkty oferowane na stronie sprzedawane są przez Sylwię Koczula, możesz skontaktować się ze mną przez messenger lub mailowo kontakt@sylwiakoczula.com.pl

I. Podstawowe informacje

Wyjaśnienie podstawowych pojęć:

 1. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni wolnych od pracy
 2. Dostawa – oznacza dostarczenie Klientowi Produktu przez Sprzedawcę
 3. Dostawca – podmiot, z którym współpracuje Sprzedawca, a którego zadaniem jest zrealizowanie dostawy (szczegółowe informacje dot. dostawców i form dostawcy określono na stronie Sprzedawcy)
 4. Klient/Użytkownik – podmiot, który planuje dokonać zakupu lub dokonuje zakupu produktu/ów, tj. osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, a także jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną – która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą, zwany dalej także Użytkownikiem
 5. Konsumentem jest osoba fizyczna, która dokonuje zakupu do celów, które nie są bezpośrednio związane z jej działalnością gospodarczą/zawodową
 6. Przedsiębiorca na prawach konsumenta – osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
 7. Produkt – jest to produkt oferowany przez Sprzedawcę na stronie, który może być przedmiotem umowy sprzedaży
 8. Produkt elektroniczny – treść cyfrowa, którą Użytkownik otrzymuje w ramach zakupu, a która przybiera postać pliku elektronicznego; format pliku zależny jest od zawartości Materiału (np. e-book, inne materiały w formie pdf, audio/video),
 9. Produkt fizyczny – produkt podlegający wysyłce fizycznej pocztą/kurierem lub który może być odebrany osobiście;
 10. Usługa – oznacza usługi świadczone przez Sprzedawcę na rzecz Użytkownika;
 11. Regulamin – niniejszy Regulamin sprzedaży
 12. Sklep/strona – strona, na której prowadzona jest sprzedaż produktów przez Sprzedawcę
 13. Trwały nośnik – oznacza materiał lub narzędzie do przechowywania informacji, które pozwala na dostęp do tych informacji w przyszłości przez czas niezbędny do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci

Najważniejsze informacje dot. umowy sprzedaży

 1. Warunki realizacji umowy sprzedaży określa Regulamin oraz szczegółowy opis wskazany przy opisie produktu.
 2. Ceny są cenami brutto i zawierają wszystkie podatki wymagane przepisami prawa. Ceny nie zawierają informacji odnośnie kosztów dostawy czy innych kosztów, które Klient zobowiązany będzie ponieść, a o których to kosztach będzie poinformowany przy składaniu zamówienia.
 3. Umowa sprzedaży produktów zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia zamówienia do realizacji. Po zawarciu umowy, Sprzedawca przesyła Klientowi także jej warunki.
 4. Sprzedający realizuje usługę z należytą starannością. Sprzedający nie odpowiada jednak za wynik sprawy, w tym m.in. za treść decyzji Urzędów lub innych podmiotów.

Zasady zakupu

 1. Zamówienia produktów mogą być dokonywane przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 2. Płatności za produkt lub usługę można dokonać za pomocą przelewu tradycyjnego oraz za pośrednictwem PayPal.
 3.  W przypadku gdy przy opisie produktu nie wskazano inaczej płatności należy dokonać: niezwłocznie po złożeniu zamówienia, dostęp do grupy szkoleniowej uzyskuje się po przesłaniu potwierdzenia płatności, konsultacja online odbywa się również po uprzednim przesłaniu potwierdzenia płatności.
 4. W celu zakupu konsultacji on-line i dostępu do szkolenia Elterngeld po bawarsku należy
  1. skontaktować się ze Sprzedawcą
  2. wskazać wybrany produkt lub usługę
  3. przed zaakceptowaniem zamówienia, Klient jest informowany o łącznej cenie za wybrany produkt, usługę oraz o innych dodatkowych kosztach wynikających ze złożonego zamówienia,
  4. po zapoznaniu się z ww. informacją o zamówieniu, Klient powinien potwierdzić, że składa zamówienie.
  5. Klient dokonuje płatności za zamówienie zgodnie z wybranym sposobem płatności

Termin realizacji umowy

Kiedy otrzymam dostęp do szkolenia Elterngeld po bawarsku, kiedy zostanie zrealizowana konsultacja

on -line?

 1. Materiały kursowe są udostępniane w zamkniętej grupie szkoleniowej. Jeżeli Użytkownik nie może uruchomić pliku udostępnianego w ramach Kursu,  powinien skontaktować się ze Sprzedawcą. Po zakończeniu kursu materiały będą dostępne przez rok od dnia rozpoczęcia kursu.
 2. W przypadku zakupu usługi konsultacji on-line, konsultacje zostaną przeprowadzone po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Użytkownikiem lub zgodnie z harmonogramem.
 3. W przypadku zakupu produktu uwzględniającego dostęp do grupy na Facebooku lub do innych platform, Użytkownikowi zostanie przydzielony dostęp do ww. miejsc niezwłocznie po zakupie.

Jak kupić ebooka Niemiecka papierologia w pigułce?

Dodaj ebook do koszyka

Przejdź do płatności

Jeśli posiadasz zastosuj kupon zniżkowy

Uzupełnij dane osobowe (oznaczone czerwoną gwiazdką)

Zaznacz konieczne zgody

Wybierz sposób płatności

Zapłać

Jeśli wybierasz przelew bankowy otrzymasz ebooka na podany adres mailowy po zaksięgowaniu opłaty na konto .

Jeśli wybierasz Paypal otrzymasz ebooka na podany adres mailowy tuż po zaksięgowaniu płatności przez system Paypal (tego samego dnia) .

Konto użytkownika zakładane jest automatycznie.

E-booka można pobrać 5 razy na stronie.

Licencja na korzystanie z ebooka Niemiecka Papierologia w pigułce , wszystko co powinni wiedzieć przyszli rodzice


1. Ebook Niemiecka Papierologia w pigułce , wszystko co powinni wiedzieć przyszli
rodzice oferowany na stronie www.sylwiakoczula.com.pl stanowi utwór w rozumieniu
Prawa autorskiego, a tym samym jest objęty przewidzianą tym prawem ochroną.

 1. Sprzedawca jest uprawniony do udzielenia licencji na korzystanie z zakupionego przez
  Klienta ebooka
  Licencja określa
  – dopuszczalną ilość pobrań ebooka – Kupujący może pobrać danego ebooka 5 razy;
  – sposób zabezpieczenia ebooka, który może wpływać na zakres korzystania z niego
  poprzez ograniczenie tego zakresu, co Klient zawierając Umowę akceptuje; w związku z
  powyższym Klient powinien przed złożeniem zamówienia na danego ebooka dokładnie
  zapoznać się z informacją o zabezpieczeniu; zabezpieczenie poprzez znak wodny,
  umieszczany na każdej stronie e-booka za pomocą narzędzia WaterWoo PDF.
  – brak prawa skopiowania ebooka- ebook nie może być kopiowany,
  – prawo dokonywania wydruku tekstu ebooka,
  – termin obowiązywania licencji-licencja na czas nieokreślony
  Sprzedawca uprasza każdego Klienta, by przed złożeniem zamówienia zapoznał się z
  treścią Regulaminu sprzedaży
 2. Licencja na korzystanie z zakupionego ebooka:
  – umożliwia korzystanie z niego tylko przez Klienta, któremu licencja ta została udzielona,
  dla własnego użytku osobistego.
  Zastrzega się , że licencja może wygasnąć w przypadku utraty przez Sprzedawcę prawa do
  jej udzielenia np. wskutek wygaśnięcia przysługującego mu prawa autorskiego
 3. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów Prawa autorskiego Klient nie
  jest uprawniony do: rozpowszechniania ani udostępniania zakupionego ebooka, jego
  fragmentów, jego kopii, wykorzystywania jego kopii w celach komercyjnych, dokonywania
  zmian czy wszelkiego rodzaju modyfikacji ebooka.
 4. Klient, który zakupił ebooka, nie ma prawa udzielania dalszych licencji na korzystanie z
  niego.
 5. Klient winien zadbać, by żadna osoba nieuprawniona nie korzystała z ebooka przez niego zakupionego.

Zapoznając się z treścią bloga i postów ( strona www.sylwiakoczula.com.pl i fanpage Pogromczyni Papierów Urzędowych) rozumiesz, że:

 • mają charakter wyłącznie edukacyjny,
 • zawierają wyłącznie treści o charakterze ogólnym,
 • nie stanowią porady prawnej

Autorka nie odpowiada za treść w jakimkolwiek zakresie, a w szczególności za jakąkolwiek szkodę wyrządzoną zastosowaniem, lub brakiem zastosowania się do niej. Autorka zastrzega sobie prawo do zmiany treści.

Autorka ponadto nie odpowiada za treść komentarzy pozostawionych przez osoby trzecie.

Odstąpienie od umowy

Kiedy mogę odstąpić od umowy i jak?

 1. Użytkownik ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy/dostarczenia produktu, z zastrzeżeniem p.3. W celu skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy, Użytkownik powinien poinformować Sprzedawcę o tym wysyłając np. e-mail na adres wskazany w Regulaminie.  Więcej informacji o prawie odstąpienia znajduje się w załączniku nr 1 do Regulaminu.
 2. Prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni bez podania przyczyny przysługuje także przedsiębiorcom na prawach konsumenta. Postanowienia Regulaminu dotyczące konsumentów w zakresie prawa do odstąpienia stosuje się odpowiednio do przedsiębiorców na prawach konsumenta.

3. Kiedy prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje?

Użytkownikowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, w której:

 • przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

 • przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 • przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • umowy o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
 • przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
 • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy
 • o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 • cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 • zawartej w drodze aukcji publicznej;przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

Zasady wnoszenia reklamacji:                                         

Sprzedawca dba o to by dostarczać wysokiej jakości produkty.

Użytkownik może składać reklamacje dotyczące zakupionych produktów.

Reklamacja powinna zostać wysłana na adres Sprzedawcy wskazany w Regulaminie (adres  e-mailowy).

Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Użytkownika, przedmiot reklamacji oraz żądania związane z reklamacją. W przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji, Sprzedawca wezwie Użytkownika do jej uzupełnienia pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania.

Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje, chyba, że przepisy szczególne stanowią inaczej. Odpowiedź przesłana zostanie na adres e-mail Użytkownika lub w inny sposób wskazany przez Użytkownika.

Do odpowiedzialności za jakość produktów mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego dot. rękojmi.

Poza uprawnieniami wynikającymi z rękojmi, niektóre produkty mogą być objęte gwarancją. W takim przypadku, informacje dot. gwarancji zostaną określone m.in. przy opisie produktu lub w odrębnym dokumencie.

Postanowienia dotyczące uprawnień z tytułu rękojmi i prawa do reklamacji przysługuje konsumentom, stosuje się odpowiednio do przedsiębiorców na prawach konsumenta

Warunki techniczne:

 1. Sprzedawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Sprzedawca nigdy nie zwraca się do Klienta z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie Hasła.
 2. W celu złożenia zamówienia, konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.
 3. Aby uzyskać dostęp do zakupionych produktów elektronicznych i usług, konieczne jest posiadanie przez Użytkownika urządzenia z aktualną przeglądarką internetową wspieraną przez producenta z dostępem do Internetu oraz konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.
 4. Zakupione produkty mogą być w formacie PDF*, doc*, mp3*, mp4* ,*zip, Użytkownik musi posiadać programy, które obsługują wymienione pliki.
 5. W przypadku zakupu konsultacji on-line, konieczne może być posiadanie dostępu do programu umożliwiającego przeprowadzenie takiej konsultacji (np. Skype/Zoom).
 6. W przypadku gdy zakupiony produkt zawiera dostęp do np. grupy na Facebooku lub do udziału w transmisjach LIVE za pomocą określonej platformy, do korzystania z produktu, konieczne będzie uzyskanie przez Użytkownika dostępu do ww. platform / posiadanie aktywnego konta na Facebooku.

II. Postanowienia końcowe

Informacje zawarte na stronie internetowej Sprzedawcy nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego w przypadku gdy zgodnie z Regulaminem, do zawarcia umowy dochodzi po przesłaniu potwierdzenia przyjęcia zamówienia, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia umowy sprzedaży w sposób opisany w niniejszym Regulaminie.

 1. W ramach korzystania z produktów zabrania się dostarczania informacji o charakterze bezprawnym oraz działania w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich.
 2. Polubowne rozpatrywanie sporów i rozpatrywania reklamacji.
 3. Konsument lub przedsiębiorca na prawach konsumenta ma możliwość zwrócenia się do:
  • stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy.
  • wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Użytkownikiem a Sprzedawcą.
  • powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów i uzyskać pomoc w sprawie umowy lub ma prawo

skorzystać z platformy ODR. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami  http://ec.europa.eu/consumers/odr

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Do umów zawartych przed wejściem w życie nowego Regulaminu, stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia przez Użytkownika Umowy.
 2. Do spraw nieuregulowanych stosuje się m.in. Kodeks cywilny, ustawę – Prawa konsumenta, ustawę o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Zasady dot. ochrony danych osobowych uregulowane są w Polityce prywatności.

Załącznik nr 1 do Regulaminu

POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Mogą Państwo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy lub w terminie 14 dnia od dostarczenia Produktu.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).    

Dane do kontaktu: Sylwia Koczula, adres email kontakt@sylwiakoczula.com.pl

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy, zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Jeżeli zażądali Państwo rozpoczęcia świadczenia usług przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, zapłacą nam Państwo kwotę proporcjonalną do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy.

Załącznik nr 2                     

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat:
Sylwia Koczula, adres email kontakt@sylwiakoczula.com.pl

Odstępuję od umowy sprzedaży z dnia*… następujących rzeczy*… polegającej na*….. 

Imię i nazwisko, adres konsumenta*Podpis*… (o ile wysyłane w wersji papierowej)

Data …………………………………………………

*uzupełnić